DYPDYKK 2: Å bo hjemme lenger – hvilke mulighetsområder gir dette for norsk industri?

_DSC1316.jpg

Å bo hjemme lenger
– hvilke mulighetsområder gir dette for norsk industri?


ved Arild Kristensen, daglig leder Norwegian Smart Care Cluster

Klyngeprosjektet NSCC har som visjon er å levere ledende home care solutions for det globale markedet. Klyngen jobber med å styrke bedriftene i klyngen, utvikle markedet for velferdsteknologi og videreutvikle norsk industri som en sterk næring.

Å kunne bo hjemme lenger handler i stor grad om trygghet, starter Arild Kristensen. Vi hadde en dialogworkshop tidligere, hvor vi sammen skulle definere hva trygghet handler om. Vi kom frem til en del definisjoner:

Trygghet er fravær av skade og død, men i like stor grad at man faktisk føler seg trygg. For å føle seg trygg må man være informert og forstå hva man kan forvente seg. En må føle seg som sjef i eget liv, og ikke som en som trenger hjelp og beskyttelse av andre. Man må føle seg inkludert og som en del av samfunnet. For å være det er selvstendighet, verdi, mening og sosial kontakt viktig i seg selv, men også som forebyggende tiltak.

Så hva er trygghet?

 • Forskjellig fra person til person, en subjektiv oppfatning

 • Gode relasjoner til andre

 • Mestring ut fra egne forutsetninger

 • Vite om man kan få hjelp og hvordan

 • Reduksjon av bekymring

 • Grunnleggende behov dekket

 • Hindre fall og sykdom

 • Kontroll – pårørende

 • Eksistensielt – mening i det daglige

 • Tilhørighet

 • Forutsigbarhet

 • Åpenhet om egen sårbarhet
   

Skrekkscenariet – Systemet kollapser
Frykten er at systemet vil kollapse i møte med eldrebølgen – og at en ikke vil være i stand til å gi annet enn den mest nødvendige hjelpen til de som absolutt trenger det. Dette kan føre til et klassedelt samfunn der bare noen har råd/mulighet til å kjøpe seg tjenester for en god alderdom. Dette vil da også kunne få store konsekvenser for tjenestemottakerne som ikke vil få tilstrekkelig omsorg, pårørende som føler utrygghet og må kompensere for manglende pleie, samt at tjenesteyter vil oppleve stort press og manglende ressurser og dermed få en krevende arbeidssituasjon.

Drømmescenariet – Sjef i eget liv, hele livet
Drømmescenariet skisseres som en verden der livet og livsutfoldelsen fortsetter selv om man blir pleietrengende eller blir pårørende til en pleietrengende. Og i tillegg får man brukt sin kunnskap og evner slik at man fortsetter å være en ressurs og ikke bare en kostnad og til bry. Det er en fordel for alle at den pleietrengende blir mest mulig selvhjulpen, informert og rådført angående tilbudet som skal/kan gis.

Velferdsteknologi
´Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og som styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon`.

Helsedirektoratet har delt velferdsteknologi inn i fire kategorier:

 • Trygghetsskapende teknologier

 • Mestringsteknologier

 • Utrednings- og behandlingsteknologier

 • Velværeteknologier

  I oppsettet fra Helsedirektoratet ser vi at det er veldig teknologifokusert – men veldig mange av tjenestene som kommunene må innovere på er tjenestebasert, ikke bare teknologisk.


Velferdsteknologiske løsninger – satsinger i klyngen:

Trygghet og sikkerhet

Hjelpemidler

Sosial kontakt

Behandling og pleie

Livsstil og forebygging

Smarthus

Andre løsninger

I klyngen har vi selskap som produserer smarte løsninger – som feks et plaster som registrerer dehydrering eller en klokke som måler blodtrykksfall – begge er koblet til skyløsninger som samler data om deg til enhver tid. Dette er bare begynnelsen – det kommer sensorer for det meste en kan forestille seg.

Innovasjoner i møte med eldrebølgen har et globalt marked – problemstillingene vi har i Norge er ikke unik for oss.

For mer informasjon, se Norwegian Smart Care Cluster sine nettsider: https://www.smartcarecluster.no

 

 

Silje Grastveit